Algemene voorwaarden van De Grote Samenspeeldag

Lees deze voorwaarden goed door voordat je één of meerdere toegangskaartjes koopt voor De Grote Samenspeeldag. De Grote Samenspeeldag betreft een evenement van de Speeltuinbende. De Speeltuinbende is een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind 

De Grote Samenspeeldag is het leukste speelfestival voor kinderen met en zonder handicap van 6 jaar en ouder. Deze dag staat in het teken van pret, verbinding en inspiratie. Op De Grote Samenspeeldag kunnen alle kinderen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en vooral: met elkaar spelen. Er zijn heel veel toffe activiteiten om aan deel te nemen en daarnaast zijn er gave optredens en voorstellingen waar je ook zelf aan mee kan doen. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart onder professionele begeleiding laten spelen. 
 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
Bezoeker: persoon die een toegangskaartje heeft gekocht of zich heeft ingeschreven voor De Grote Samenspeeldag; 
Toegangsprijs:de prijs die betalende bezoekers (niet Speeltuinbendeleden), ongeacht leeftijd, betaalt om deel te nemen aan deze dag en de activiteiten. 
De Grote Samenspeeldag:een festival om kinderen met en zonder handicap het plezier te laten ervaren van samen spelen. Vol leuke activiteiten, gave optredens en voorstellingen en inspirerende workshops.  
Speeltuinbende: organisator van en verantwoordelijk voor De Grote Samenspeeldag; 
Stichting het Gehandicapte Kind: initiatiefnemer van de Speeltuinbende, gevestigd te Amsterdam;
Buckaroo:Buckaroo B.V., payment provider gevestigd te Utrecht, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de website van Stichting het Gehandicapte Kind; 
Fort de Batterijen: locatie van De Grote Samenspeeldag, gevestigd te Nieuwegein; 
Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens; 
Website: www.speeltuinbende.nl 
 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van De Grote Samenspeeldag, waaronder bezoek aan De Grote Samenspeeldag. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds Bezoeker en anderzijds de Speeltuinbende. 
2.2 Hoewel de Speeltuinbende verantwoordelijk is voor de organisatie van De Grote Samenspeeldag en de inhoud van de Website, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 
2.3De Speeltuinbende kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Bezoeker gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na publicatie. 
 

ARTIKEL 3 INSCHRIJFVOORWAARDEN 

3.1 Inschrijving/toegangskaartje kopen voor De Grote Samenspeeldag is mogelijk vanaf maart 2023. De kaartverkoop sluit op 28 mei 2023
3.2Een toegangskaartje kan worden gekocht via de website van de Speeltuinbende. Een toegangskaartje kost €4,50 per persoon, ongeacht leeftijd, en dient vooraf te worden gekocht. Het is een kleine bijdrage in de kosten van De Grote Samenspeeldag. Na betaling krijgt Bezoeker het toegangskaartje per mail toegestuurd. Toegang tot De Grote Samenspeeldag is gratis voor Speeltuinbendeleden. 
3.3 Indien Bezoeker verhinderd is, wordt het betaalde geld niet gerestitueerd. 
3.4 Het is niet mogelijk het toegangskaartje over te dragen aan iemand anders.
3.5 Door een toegangskaartje te kopen verklaart de Bezoeker zich akkoord met de algemene voorwaarden. 
3.6 Meerdere Bezoekers kunnen middels één inschrijving/betaling hun bezoek aan het De Grote Samenspeeldag kenbaar maken, allen gaan akkoord met de algemene voorwaarden. 
3.7 Bezoeker dient voordat hij zijn inschrijving bevestigt altijd goed te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. Bezoeker dient een juist (e-mail)adres te gebruiken. 
 

ARTIKEL 4 TRANSACTIEKOSTEN 

4.1 Buckaroo draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Buckaroo transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €0.30 per transactie en komen voor rekening van de Speeltuinbende. De Speeltuinbende is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo.  
 

ARTIKEL 5 DOORGANG VAN DE GROTE SAMENSPEELDAG 

5.1De Grote Samenspeeldag kan doorgang vinden wanneer alle hiervoor benodigde gemeentelijke vergunningen zijn verstrekt; 
5.2 De Grote Samenspeeldag vindt plaats op zondag 4 juni 2023; 
5.3De Speeltuinbende behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer, coronamaatregelen of andere onvoorzienbare omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Bezoekers in het geding kan komen, De Grote Samenspeeldag uit te stellen of te annuleren. 
5.4 Bezoeker krijgt, in het geval het evenement geen doorgang kan vinden op grond van bovengenoemde omstandigheden, ofwel het geld retour of het wordt omgezet in een toegangsbewijs voor de eerstvolgende De Grote Samenspeeldag. 
 

ARTIKEL 6 BEZOEK AAN DE GROTE SAMENSPEELDAG 

6.1 Bezoek aan De Grote Samenspeeldag is uitsluitend voor kinderen en hun gezin en alleen mogelijk bij online aankoop van een toegangskaartje of inschrijving voor De Grote Samenspeeldag; 
6.2 De locatie is Fort de Batterijen;
6.3 Bezoeker kan naar eigen wens deelnemen aan verschillende activiteiten; 
6.4 Bezoek aan De Grote Samenspeeldag vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Bezoeker; 
6.5 Tijdens De Grote Samenspeeldag zullen de eventuele coronamaatregelen opgelegd door de overheid geldend op de datum van het evenement worden opgevolgd;
6.6Alle instructies die door de organisator, vrijwilligers, EHBO-leden en anderen in opdracht van de organisator werkende personen worden opgelegd, dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van De Grote Samenspeeldag van (verdere) deelname worden uitgesloten; 
6.7 Honden zijn niet toegestaan met uitzondering van officiële assistentiehonden, zoals hulphonden en buddyhonden, mits ze duidelijk herkenbaar zijn; 
6.8 Houd het terrein schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien;
6.9 Parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij aankoop van een toegangskaartje of inschrijving voor De Grote Samenspeeldag; 
6.10
De pendelbussen zorgen ervoor dat je vanaf het parkeerterrein en vanaf het station veilig op het terrein van De Grote Samenspeeldag komt. Het gebruik van deze bussen is voor Bezoekers inbegrepen bij het toegangskaartje.
6.11 Op het terrein is voor Bezoekers een variatie aan eten en drinken te koop. Er kan echter geen rekening worden gehouden met specifieke dieetwensen. 
 

ARTIKEL 7 GEBRUIK BEELDMATERIAAL 

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot De Grote Samenspeeldag, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Speeltuinbende, een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind; 
7.2 Bezoeker geeft de Speeltuinbende het volledige recht eventuele beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Bezoeker te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van De Grote Samenspeeldag of de Speeltuinbende of Stichting het Gehandicapte Kind. Bezoeker ontvangt hiervoor geen vergoeding;
7.3 Bezoeker geeft toestemming diens eventuele opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Speeltuinbende en/of Stichting het Gehandicapte Kind gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Speeltuinbende. Bezoeker kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Speeltuinbende en/of Stichting het Gehandicapte Kind;
7.4De Speeltuinbende spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door Bezoeker worden geüpload op sociale mediakanalen van de Speeltuinbende en/of Stichting het Gehandicapte Kind, dan staat de Bezoeker in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Bezoeker vrijwaart de Speeltuinbende en/of Stichting het Gehandicapte Kind tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten. 
 

ARTIKEL 8 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

8.1 Persoonsgegevens worden door de Speeltuinbende met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Speeltuinbende leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, haar privacy statement en haar cookie statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.  
 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

9.1 Bezoek aan De Grote Samenspeeldag geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Bezoeker; er is EHBO aanwezig. 
9.2De Speeltuinbende aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Bezoeker zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van het bezoek aan De Grote Samenspeeldag. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van De Grote Samenspeeldag en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden; 
9.3De Speeltuinbende is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Bezoekers of eigendommen van derden; 
9.4 Bezoeker vrijwaart de Speeltuinbende voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot De Grote Samenspeeldag; 
9.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om de indeling van De Grote Samenspeeldag te wijzigen tot op het laatste moment. 
 

ARTIKEL 10 OVERIG 

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is; 
10.2 Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met info@gehandicaptekind.nl of per post: Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam, t.a.v. Team De Grote Samenspeeldag. 
10.3 Aan eventuele (zet)fouten in middelen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.